Speciální řada

 

Kalcis S 14

NEOKYSELUJÍCÍ ZÁSAH

CaO

45 %

S + stopové prvky

14 %

Vlhkost

do 2 %

Jedná se o kombinaci křídového vápence a přírodního sádrovce. Ideální složení z 80% přírodní sádrovec a 20% křídový vápenec způsobuje jemné obohacení sírou v půdě, aniž by došlo k okyselení půdy. Každé okyselení půdy, které je způsobeno dodáváním minerálních hnojiv, např. v podobě elementární síry, síranu amonného, nebo dusičnanu amonného a močoviny, je potřeba následným vápněním napravit. Přírodní zdroj síry je pro pokrytí potřeb rostlin na většině lokalit nedostatečný, což vede k drastickým ztrátám produktivity pěstování.

 

Výhody Kalcisu S

Možnost použití v EKO zemědělství.

Ideální spojení, aniž by způsobil jakékoliv okyselení půdy a přesto dodá určitý rozpustný podíl síry do půdy.

Přírodní sádrovec je 10x rozpustnější ve srovnání s uhličitanovými vápenci.

Uvolnění pro rostlinu dostupné síry se stimuluje rozvojem mikroflóry, která uvolňuje síru v něm obsaženou na formy pro rostliny přijatelné.

Středně až rychle působící hnojivo díky zmíněné stimulaci mikroflóry.

Působí rychle a udržuje stabilní pH hodnotu, snižuje okyselení půd.

Díky rychlému působení křídových vápenců a síry bude pH v půdním horizontu A trvale regulované a dlouhodobě stabilizované.

Možné míchat s ostatními hnojivy bez rizika ztráty dusíku nebo spékání hnojiv.

I tato kombinace má vysoký pozitivní efekt na tvorbu struktury (nejen) těžkých jílovitých půd.

Prostřednictvím cíleného hnojení sírou v časném jaře dosáhnete vyšších výnosů.

Rovnoměrná aplikace pomocí rozmetadla průmyslových hnojiv, díky stejnoměrné granulaci nepráší.

Minimální použité množství garantuje maximální úspěch.

Má prokazatelný účinek na výnos vašich polních plodin.

200 – 400 (500) kg/ha/rok optimalizuje Vaši úrodu.

Pomůže prolomit spirálu utužování půdy prostřednictvím zpevnění drobtovité struktury a provzdušnění půdy, se zjevným znatelným zlepšením uchováním CO2 v ní.

Ztráty dusíku se při pravidelné aplikaci sníží až o 40 % (díky síře vzroste využitelnost N téměř o polovinu!).

Dodáním 300 kg/ha Kalcisu S 14 je zaručen zvýšený výnos jako při dodání 42 kg elementární síry.

 

Dávkování

Polní plodiny obecně400 – 700 kg/ha

Obilniny, Řepka olejka400 – 500 kg/ha

Cukrovka, kukuřice600 – 800 kg/ha

Slunečnice, luskoviny300 – 400 kg/ha

Sady, chmel500 – 600 kg/ha

Travní porosty (dvouletý interval)400 (800) kg/ha

Lesní porosty (dvouletý interval)500 (800) kg/ha

Ostatní porosty (podle pH půdy)300 – 800 kg/ha

Zahradnictví (podle pH substrátu)8-12 kg/100 m2

Substráty a rašeliny (podle pH):Vřesovištní rašelina – do 6 kg Kalcis S na 1 m3 rašeliny.
Přechodová rašelina – do 2 kg Kalcis S na 1 m3 rašeliny.

 

Termín aplikace

Nejlépe jednorázově vyšší dávkou brzy z jara nebo na podzim nebo dávku rozdělit do dvou aplikačních období na jaro i na podzim.

Balení: 600 kg bigbag

 

 

 

Kalcis Se 25

SELENOVÝ
ZÁSAH

CaCO3

84 %

MgCO3

5 %

Se

0,04 %

Křídový vápenec a selen

Granulované vápenaté hnojivo se selenem pro obohacení základní krmné dávky organickou formou selenu. Prostřednictvím jednorázové dávky brzy na jaře bude základní krmení – travní a kukuřičné siláže pro skot a ovce s životně důležitým mikro prvkem selenem po celou dobu vegetačního období obohacené. Rostliny vytvoří po hnojení kvalitní bílkovinu s obsahem selenu, který je pak pro zvířata dobře přijatelný.

 

Výhody Kalcis Se 25

Jednorázové hnojení brzy zjara nízkou aplikační dávkou.

Selen je zabudovaný do bílkoviny jako jeho organická forma.

V základní krmné dávce je ve výživovém řetězci stabilní.

Díky složení dochází k postupnému uvolňování selenu.

Protiopatření proti drátovci.

Díky navázání na CaCO3 může být použit i ke hnojení extenzivních ploch.

Dostatečná zásoba selenu působí pozitivně na plodnost a redukuje počty somatických buněk v mléce; redukuje mastitidy a jiné infekce.

Zvláštním efektem hnojeni je tvorba esenciálních živných látek (Ca,Mg, Se) v metabolismu rostlin.

Podle řady prací selen zvyšuje účinnost metanových baktérií v bioplynových stanicích, může tedy dojít i k optimalizaci produkce metanu.

Balení 25 kg pytel.

Taktéž vhodné jako hnojení pod patu ke kukuřicím v dávce 25 – 30 kg/ha/rok.

Optimální dvou komponentní hnojivo pro celou vegetační dobu.

 

Nedostatky selenu

Zjištění již v základním krmení a odrážejí se v krevních rozborech zvířat.

Především u skotu se vyskytují symptomy doprovázené častými onemocněními a zvýšenou zátěží jejich fyziologie.

Vážné symptomy nedostatku selenu se projevují v době březosti i těsně po porodu.

Rizikové skupiny jsou telata, jalovice a ovce.

I v intenzivních chovech vede nedostatek selenu k jeho latentnímu nedostatku a ke ztrátě užitkovosti

Organický selen nachází u přežvýkavců důležitou roli u regulace plodnosti, především u skotu. Jeho obsah v mléce zajistí telatům a jehňatům získají dobrý start.

Nedostatek selenu v půdě (zprostředkovaně ve vyrobeném materiálu) je limitem i při výrobě metanu v bioplynových stanicích

 

Důsledky nedostatku selenu

Nedostatečná plodnost.

Slabá životaschopnost telat, jehňat.

Degenerace svalů.

Špatná imunita a časté infekce.

Mastitidy a zvýšený počet somatických buněk v mléce (kvalita, mikrobiální obraz).

Ztráta užitkovosti

 

Dávkování

Jaro25 kg/ha

Podzim25 kg/ha

Kukuřice25 – 30 kg/ha

Travní porosty:jednorázová aplikace max. 50 kg/ha/rok
dvoufázová aplikace jaro 25 kg/ha/rok.

Porosty určené pro BPS30 kg/ha

Nejvhodnější aplikace v jarních měsících, při zvýšené potřebě doporučena i podzimní aplikace.

Balení: 25 kg pytle

 

Přejít na Magnesiovou řadu